Zařízení pro úpravu vody
ČOV, septiky a jímky
ELPLAST Hradec Králové a.s.

email: info-tu@elplasthk.cz
telefon: +420 733 758 906

Pro obce a průmysl

Odlučovače tuků

Odlučovače tuku OTC slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, nebo i samostatně tam, kde jsou umístněny kuchyňské prostory a je nutno tuky obsažené v odpadní vodě odloučit.Zachycuje spolehlivě tuk vypuštěný z těchto provozů a chrání tak i vlastní čistírnu odpadních vod, či odtokové potrubí do splaškové kanalizace.  
 

Technologie čištění

 
Typ OTC  (např.) 4 je dimenzován na maximální průtok 4 lt/sec.. Přívodní kanalizační potrubí vyúsťuje do kalového prostoru (1), kde se usazují hrubé nečistoty. Splašková voda pak přepadá přes příčnou stěnu do usazovacího prostoru (2), zde dochází ke gravitačnímu odlučování tuku u hladiny. Tukovou vrstvu je nutno pravidelně shrnovat a odebírat. Předčištěná odpadní voda odtéká pod nornou stěnou do výtoku napojeného na odtokovou kanalizaci.

Odlučovače ropných látek

Celoplastové odlučovače ropných produktů typ GSO patří svým účelem a konstrukcí do kategorie „ Zařízení na úpravu a čištění vod“.
 
Odlučovač RL (dále jen odlučovač) je určen pro zachycení a odloučení volných ropných látek (RL) z odpadních vod. Takto předčištěné odpadní vody je možno vypouštět do vodoteče, veřejné kanalizace, příp. na další stupeň čištění (chem.úprava a pod.), pokud splňují podmínky vodoprávního rozhodnutí, zejména Nařízení vlády ČR č.171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.

Odlučovače slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanizačních dílen, odstavných a parkovacích ploch, mycích ramp, zemědělských usedlostí apod., všude tam, kde dochází k úkapům RL nebo by mohlo dojít k většímu úniku RL. Výchozím podkladem pro návrh umístění odlučovačů jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů.

Odlučovače ropných látek typu GSO jsou dodávány v několika typových řadách, Horní část odlučovače je zakryta plastovým krytem s možností dodávky vstupní šachty.