Zařízení pro úpravu vody
ČOV, septiky a jímky
ELPLAST Hradec Králové a.s.

email: info-tu@elplasthk.cz
telefon: +420 733 758 906

Odlučovače ropných látek

   
Celoplastové odlučovače ropných produktů typ GSO patří svým účelem a konstrukcí do kategorie „ Zařízení na úpravu a čištění vod“.
 
Odlučovač RL (dále jen odlučovač) je určen pro zachycení a odloučení volných ropných látek (RL) z odpadních vod. Takto předčištěné odpadní vody je možno vypouštět do vodoteče, veřejné kanalizace, příp. na další stupeň čištění (chem.úprava a pod.), pokud splňují podmínky vodoprávního rozhodnutí, zejména Nařízení vlády ČR č.171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.

Odlučovače slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanizačních dílen, odstavných a parkovacích ploch, mycích ramp, zemědělských usedlostí apod., všude tam, kde dochází k úkapům RL nebo by mohlo dojít k většímu úniku RL. Výchozím podkladem pro návrh umístění odlučovačů jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů.

Odlučovače ropných látek typu GSO jsou dodávány v několika typových řadách, Horní část odlučovače je zakryta plastovým krytem s možností dodávky vstupní šachty.