Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ELPLAST Hradec Králové a.s.

Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností ELPLAST Hradec Králové a.s., Provozovna Trutnov, IČ 25268881, DIČ CZ25268881 se sídlem v Bohuslavicích 99, 541 03  Trutnov 3, zapsanou u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „prodávající“) a fyzickou osobou nebo podnikatelským subjektem (dále jen „kupující“).

Kupní smlouva
Kupní smlouva vzniká zasláním objednávky přes e-shop na stránkách www.elplasthk-trutnov.cz, e-mailem nebo faxem.
Součástí kupní smlouvy je souhlas s obchodními podmínkami společnosti, s nimiž je kupující povinen se seznámit a uskutečněním objednávky s nimi vyjadřuje svůj souhlas.
Vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami, upravuje občanský a obchodní zákoník.

Kupní cena
Kupní cena je cena zboží s DPH ve výši dle platných paragrafů zákona o DPH a vychází z platných ceníků prodávajícího. V kupní ceně může být kupujícímu započítáno dopravné, jehož výše je stanovena v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby. Zasláním objednávky se kupující zavazuje uhradit sjednanou kupní cenu zboží.

Platební podmínky
Platba za zboží probíhá v hotovosti na pobočce při osobním odběru, formou dobírky pouze v hotovosti nebo po objednání zboží bankovním převodem na účet prodávajícího.

Dodací podmínky
Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku plné úhrady kupní ceny.
Při převzetí zboží přejímá kupující zodpovědnost za škody na zboží vzniklé chybnou manipulací, způsobem skladování či instalací výrobku. Dále přechází zodpovědnost za škody na kupujícího v případě, že použije výrobek pro jiný účel, než ke kterému bylo zboží výrobcem určeno.
Prodávající je povinen zboží zaopatřit pro přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně.

Dodací lhůty
Termín dodání zboží je závislý na druhu a množství objednaného zboží. U zboží objednaného na základě předchozí poptávky je termín dodání kupujícímu vždy upřesněn v nabídce prodávajícího. Jakékoliv jiné informace o dodací lhůtě mají pouze informativní charakter a nejsou pro prodávajícího závazné.

Záruční doba a odpovědnost za vady zboží
Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců, která počíná dnem jeho převzetí kupujícím.
V případě zjištění vad v době trvání záruky má kupující právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně a včas vady odstranit do 30ti dnů od oznámení této skutečnosti kupujícím.
Kupující je povinen případnou reklamaci vad zboží uplatnit bezprostředně po jejich zjištění.

Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující má nárok na vrácení zboží do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující pak zasílá takovéto zboží na adresu prodávajícího na své náklady. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit cenu zboží, avšak bez nákladů na dopravu. Výši vrácené částky má prodávající právo ponížit dle své úvahy a to v případě, že zboží vrácené kupujícím bylo vráceno poškozené, nekompletní, použité nebo ušpiněné.

Provozní doba a kontakty
Objednávky je možné uskutečňovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Příjem a expedice objednávek:
PO – PÁ od 7 do 12 hodin.

ELPLAST Hradec Králové a.s.
Provozovna Trutnov
Bohuslavice 99
541 03 Trutnov 3

tel.: +420 733 758 906
e-mail: info-tu@elplasthk.cz

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ELPLAST Hradec Králové, a.s., IČ: 25268881

se sídlem Dobřenice 198, Dobřenice

kontaktní e-mail: info@elplasthk.cz

-dále jako „ELPLAST“-

Shromažďování a zpracování vašich údajů

V rámci vaší objednávky, nebo vaší návštěvy našich webových stránek shromažďujeme a zpracováváme určité osobní údaje, které se vás týkají. Způsob, rozsah a účely tohoto zpracování údajů jsou popsány níže.

 Pro jaké účely ELPLAST zpracovává osobní údaje?

Osobní údaje převážně využíváme k tomu, abychom mohli uzavřít smlouvu.

Klientům, se kterými ELPLAST již smlouvu uzavřel, jsme oprávněni, v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem, zasílat také další informace a relevantní obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu. V případě, že Vám takto budeme zasílat jakékoli sdělení, vždy se bude jednat o takové, které by je mohlo zajímat.

Objednávka

V rámci vaší objednávky zpracováváme vámi uvedené údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, ulice, PSČ, město, číslo telefonu, adresa společnosti, IČO.

Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány výlučně k vyřízení vaší objednávky a splnění smlouvy existující mezi vámi a námi. Zpracování údajů je prováděno na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po úplném provedení smlouvy a úhradě kupní ceny v celé výši budou vaše údaje archivovány a po uplynutí lhůt pro uchovávání podle daňového a obchodního práva, popř. lhůt podle zákona o ručení za výrobek vymazány, pokud neudělíte souhlas s dalším používáním vašich údajů. V případě přerušení nákupního procesu bez uzavření smlouvy budou u nás uložené údaje vymazány.

Vaše osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám nebo jinak zpřístupněny pouze v případě, že to bude nutné k účelu provedení smlouvy nebo vyúčtování nebo jste udělili svůj předchozí souhlas. V rámci provádění objednávky obdrží například námi pověření poskytovatelé služeb (např. zásilkové společnosti, poskytovatelé logistických služeb) nutné údaje k provedení objednávky a zakázky. V případě zákonného předpisu, úředního nařízení nebo úředního vyšetřovacího řízení jsme ovšem podle zákona povinni poskytnout příslušné údaje úřadu.

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy, pak je základem takového zpracování právě smlouva.

Jakmile bude smlouva vzájemně splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti.

Je-li mezi námi a Vámi již existující vztah, na jehož základě jsme oprávněni Vám zasílat marketingová sdělení, tak je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem.

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).

Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, budou uchovávány po dobu 10 let. Začátek běhu této lhůty začíná dnem, kdy jsme vzájemně uzavřeli smlouvu.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Subjekt zpracování osobních údajů má právo na:

přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti ELPLAST musí sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracovává osobní údaje subjektu. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:

 • za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
 • v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,
 • jak dlouho budou uchovávány,
 • komu budou zpřístupněny,
 • zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

přesnost – pokud se subjekt domnívá, že zpracováváme jeho nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: info@elplasthk.cz a ELPLAST zbytečného odkladu provedeme nápravu.

výmaz – osobní údaje vymažeme pokud:

 • je už nepotřebujeme.
 • nebo
 • odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.
 • nebo
 • vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.
 • nebo
 • nám takovou povinnost ukládá právní předpis.

vznést námitku – subjekt má právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu bude okamžitě ukončeno.

na omezení zpracování – osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Pro uplatnění práv subjektu zpracování osobních údajů je určena e-mailová adresa info@elplasthk.cz

Bezpečnost údajů

Vaše údaje ve smlouvách jsou přenášeny šifrované postupem SSL přes internet. Naše webové stránky a ostatní systémy zajišťujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami.

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje subjektu mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé marketingových služeb, poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé webhostingu). Našim zpracovatelům jsou osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.

Používání Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace o vašem použití těchto webových stránek vytvořené přes Cookie se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace IP anonymizace na těchto webových stránkách se vaše IP adresa z Google ovšem v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářství předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenáší na server společnosti Google do USA a tam zkrátí. V pověření provozovatele těchto webových stránek používá společnost Google tyto informace, aby se vyhodnotilo používání těchto webových stránek, vygenerovaly se zprávy o aktivitách na webových stránkách a provozovateli se poskytly další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. IP adresa předaná z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics se nespojuje s jinými údaji z Google. Ukládání Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého softwarového prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v tomto případě nemůžete využívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit evidenci dat vytvořených prostřednictvím Cookie a vztažených k vašemu používání webových stránek (vč. vaší IP adresy) u Google a také zpracování těchto dat společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete Browser-Plugin dostupný na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Evidenci ze strany Google Analytics můžete zabránit tak, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se Opt-Out-Cookie, čímž se zabrání budoucí evidenci vašich údajů při návštěvě těchto stránek: Zakažte službu Google Analytics

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů najdete na https://www.google.com/analytics/terms/cz.html příp. na https://www.google.de/intl/cz/policies/. Upozorňujeme na to, že tyto webové stránky Google Analytics byly rozšířeny o kód ‚anonymizeIp‘, aby se zaručila anonymní evidence IP adres (tzv. IP-Masking).

Google reCAPTCHA

Aby byly zadávací formuláře na našich stránkách chráněny, používáme službu „reCAPTCHA“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále nazývanou „Google“. Použitím této služby lze rozlišit, zda má odpovídající zadání osobní původ nebo proběhlo nepovolaně automatickým strojovým zpracováním.

Podle našich poznatků se přenášejí na „Google“ Referrer-URL, IP adresa, chování návštěvníků webových stránek, informace o operačním systému, o prohlížeči a dobách prohlížení, Cookies, pokyny k zobrazení a skripty, chování uživatele při zadávání i pohyby myši v oblasti zaškrtávacího pole „reCAPTCHA“.

Google používá takto získané informace mimo jiné k tomu, aby se digitalizovaly knihy a jiné produkty tiskárny, jakož i optimalizovaly služby jako Google Street View a Google Maps (např. zjištění čísla domu a názvu ulice).

IP adresa předaná v rámci „reCAPTCHA“ se nespojuje s jinými údaji z Google, ledaže byste v okamžiku používání „reCAPTCHA“-Plug-in byli přihlášeni na svém účtu Google. Pokud byste chtěli zabránit předávání a ukládání dat o vás a vašem chování na webových stránkách prostřednictvím „Google“, musíte se u „Google“ odhlásit a sice předtím, než použijete službu reCAPTCHA Plug-in.

Využití informací získaných službou „reCAPTCHA“ probíhá podle podmínek používání Go

Kam se subjekt může obrátit máte-li dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy?

Pokud se subjekt zpracování osobních údajů domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy má právo sdělit tuto skutečnost na e-mailové adrese info@elplasthk.cz

Případně může podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Další informace

Poskytování našich služeb není určeno pro osoby mladší 16 let, osobní údaje dětí nezpracováváme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 25.5.2018