Zemní filtry

Jednoduchá montáž

100% vodotěsnost

Minimální stavební pracnost při osazení

Samonosné provedení

Nízká hmotnost

Variabilnost tvaru

Dlouhodobá životnost

Cenová dostupnost

V případě, že Vám nevyhovuje rozměr nebo velikost našich typových výrobků, kontaktujte naši atypickou výrobu na telefonním čísle +420 733 758 906, nebo nám zašlete poptávku s Vašimi požadavky.

Zemní filtr plní funkci mechanicko-biologického dočištění odpadních vod z domácnosti, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, apod. Obvykle se zařezuje jako další stupeň čištění odpadní vody za biologický septik. Přečištěné odpadní vody lze vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky a použít v době vegetace pro zavlažování. Případně na základě povolení odvádět do vsakovací studny nebo drenáže.

Varianty produktu

Zemní filtr je vždy vybírán podle POČTU EO. Počet EO znamená počet ekvivalentních osob v daném obydlí. Tato informace závisí na výběru biologického septiku.

POČET EO ROZMĚR [m]
  d x š x h
2 až 4 2,0 x 1,0 x 1,0
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
POČET EO ROZMĚR [m]
  d x š x h
4 až 8 3,0 x 1,35 x 1,0
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
POČET EO ROZMĚR [m]
  d x š x h
8 až 12 4,0 x 2,0 x 1,0
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
POČET EO ROZMĚR [m]
  d x š x h
10 až 15 4,5 x 2,2 x 1,0
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
POČET EO ROZMĚR [m]
  d x š x h
12 až 18 5,0 x 2,4 x 1,0
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
POČET EO ROZMĚR [m]
  d x š x h
15 až 20 6,0 x 2,5 x 1,0
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ

Předčištěná odpadní voda je přiváděna na zemní filtr do nátokového drenážního potrubí, kterým je rozváděna po celé ploše filtru. Voda gravitačně protéká pískovou filtrační náplní, kde dochází k zachycení zbytkového organického znečištění. Odtok přečištěné odpadní vody je proveden sběrným drenážním potrubím. Nátokové a odtokové potrubí je odvětráno společným ventilačním komínkem.

Pro osazení zemního filtru se provede stavební výkop o půdorysných rozměrech filtru-ROZMĚR DNA x HLOUBKA VÝKOPU. Nádrž filtru se osadí do výkopu a propojí se s nátokovým (!! pomocí převleku !!) a odtokovým potrubím.

Náplně:

Pro obsypání drenážního potrubí se použije štěrk (frakce 8/16). Jako filtrační náplň se použije tříděný písek (zrnitost 2-4 mm). Po osazení filtru se s opatrností provede zásyp drenážního potrubí štěrkem, tak aby nedošlo k jeho porušení. Zásyp se provádí tak, aby drenážní potrubí v celé délce, bylo překryto dostatečnou vrstvou štěrku (cca 5 cm). Poté se začne zasypávat pískem po celé ploše filtru vrstvou cca 20 cm. Po dosažení této vrstvy musíme začít obsypávat filtr i z venkovní strany. Venkovní zásyp se provádí pískem, popřípadě zeminou menší zrnitosti. Tímto postupným zásypem se dostaneme až ke spodní hraně horního drenážního potrubí. Nyní opět opatrně provedeme zásyp drenážního potrubí pomocí štěrku ve stejné vrstvě (cca 5cm) jako u spodního (odtokového) drenážního potrubí. Po dokončení obsypu štěrkem provedeme dosypání celého filtru pískem až po horní okraj. Nakonec se celý filtr překryje geotextílií a PE folií proti vnikání povrchových vod tak, aby okraje folie vyseli přes horní hranu filtru. Nyní se filtr může zasypat zeminou.

Provoz a údržba:

  • Zemní filtr je 100% bezúdržbový
  • Životnost filtrační náplně se předpokládá 20-30 let

UPOZORNĚNÍ:

  • Nádrž se nedoporučuje přejíždět vozidly, doporučený odstup od nádrže je min. 2 m
  • V případě vysoké hladiny spodní vody je nutno při instalaci provést odvodnění, aby nedocházelo k namáhání nádrže působením vztlaku
  • Pro úpravu pojezdnosti nádrže se doporučuje nádrž překrýt např. betonovou deskou (provední betonové desky dle zatížení nutno konzultovat s projektantem)

PROVOZ A ÚDRŽBA:

  • Zemní filtr je 100% bezúdržbový
  • Životnost filtrační náplně se předpokládá 20-30 let