Odlučovač ropných látek

Jednoduchá montáž

100% vodotěsnost

Minimální stavební pracnost při osazení

Samonosné provedení

Nízká hmotnost

Variabilnost tvaru

Dlouhodobá životnost

Cenová dostupnost

V případě, že Vám nevyhovuje rozměr nebo velikost našich typových výrobků, kontaktujte naši atypickou výrobu na telefonním čísle +420 733 758 906, nebo nám zašlete poptávku s Vašimi požadavky.

Varianty produktu

PRŮTOK 1/s ODVODNĚNÁ PLOCHA [m2] ROZMĚRY
    d x š x v
2 200 2000 x 1230 x 1315
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮTOK 1/s ODVODNĚNÁ PLOCHA [m2] ROZMĚRY
    d x š x v
3 250 3000 x 1030 x 2015
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮTOK 1/s ODVODNĚNÁ PLOCHA [m2] ROZMĚRY
    d x š x v
6 500 3000 x 1530 x 2015
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮTOK 1/s ODVODNĚNÁ PLOCHA [m2] ROZMĚRY
    d x š x v
10 800 4000 x 1530 x 2015
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮTOK 1/s ODVODNĚNÁ PLOCHA [m2] ROZMĚRY
    d x š x v
15 1200 4000 x 2030 x 2015
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮTOK 1/s ODVODNĚNÁ PLOCHA [m2] ROZMĚRY
    d x š x v
20 1500 5000 x 2160 x 2080
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮTOK 1/s ODVODNĚNÁ PLOCHA [m2] ROZMĚRY
    d x š x v
30 2500 5000 x 2500 x 2080
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮTOK 1/s ODVODNĚNÁ PLOCHA [m2] ROZMĚRY
    d x š x v
40 3300 5000 x 2500 x 2080
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮTOK 1/s ODVODNĚNÁ PLOCHA [m2] ROZMĚRY
    d x š x v
60 5000 5000 x 3160 x 2080
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮTOK 1/s ODVODNĚNÁ PLOCHA [m2] ROZMĚRY
    d x š x v
70 5800 5000 x 3160 x 2080
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ

Odlučovač RL (dále jen odlučovač) je určen pro zachycení a odloučení volných ropných látek (RL) z odpadních vod. Takto předčištěné odpadní vody je možno vypouštět do vodoteče, veřejné kanalizace, příp. na další stupeň čištění (chem.úprava a pod.), pokud splňují podmínky vodoprávního rozhodnutí, zejména Nařízení vlády ČR č.171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.

Použití:

Odlučovače slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanizačních dílen, odstavných a parkovacích ploch, mycích ramp, zemědělských usedlostí apod., všude tam, kde dochází k úkapům RL nebo by mohlo dojít k většímu úniku RL. Výchozím podkladem pro návrh umístění odlučovačů jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů.

Odlučovače ropných látek typu GSO jsou dodávány v několika typových řadách, Horní část odlučovače je zakryta plastovým krytem s možností dodávky vstupní šachty.

Základní typ GSO – A:

Odlučovač  ropných  látek je  tvořen  nádrží, ve  které  jsou dělícími  stěnami vytvořeny jednotlivé funkční prostory. Nátoková  část  slouží  k  rozražení  a  rozpuštění  přítokového proudu vody a  je tvořena nornou stěnou.  Prostor usazovací  nádrže je  určen především k zachycení  vzplývavých látek a k usazení sedimentů, které s shromažďují na dně kalového  prostoru. Voda  z této části odlučovače natéká do druhé části nádrže, kde je osazen  koalescenční filtr a  odkud natéká do prostoru s  osazeným  sběrným žlabem,  kterým je ropný produkt odváděn do sběrné nádrže. Otvorem ve spodní části  dělící stěny protéká částečně předčištěná voda do poslední části nádrže odlučovače,  kde jsou  osazeny  sorpční  filtry. Přes tyto filtry v pěti za sebou  jdoucích  komor  je  voda  dočištěna  a  odtokovým  potrubím  odtéká  ze zařízení.Filtry jsou vybaveny specielními vložkami, které lze snadno regenerovat a které zabezpečují nízké hodnoty RL na výstupu. Výška šachty odlučovače je doporučena do  max. výše  500 mm ( únosnost  materiálu ). Doporučujeme nádrž odlučovače osadit do výkopu na základovou betonovou desku a po napojení ji obetonovat stabilizací.

Obsluha odlučovače:

Obsluha kontroluje průběh provozu odlučovače, zejména visuelně a dále provádí  měření a odběr vzorků, předepsané vodohospodářským orgánem, které zaznamenává do provozního deníku.

Stavební připravenost nutno provést dle schváleného projektu.

Pro osazení odlučovače je nutné provedení stavebního výkopu a patřičných rozměrech a vybetonování podkladové betonové armované desky. Síla betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy. V případě vysoké hladiny spodní vody je nutno před betonáží tuto snížit pod úroveň základové spáry čerpáním. S ohledem na výšku HPV je nutno odlučovač obetonovat stabilizací, aby nedošlo k jeho poškození vztlakem vody. Obetonování je rovněž nutné v případech, kdy je nebezpečí zvýšení zatížení na stěny nádrže.

Osazení odlučovače spočívá v usazení na rovnou základovou betonovou desku s rovinností do 5 mm, připojení přívodního a odpojného potrubí, naplnění odlučovače vodou a seřízení přepadových hran.

Montážně technologický postup:

Před osazením odlučovače a jeho zabudování je nutno zajistit:

  • Veškeré  cizí  předměty  odstranit  z  vnitřního  prostoru  a  srážkovou  vodu  z  nádrže.
  • V zimním období je nutno zamezit jakékoliv manipulaci s odlučovačem , neboť hrozí jeho trvalé poškození.
  • V případě jakéhokoliv poškození zajistit opravu ještě před osazením do výkopu.

Zprovoznění odlučovače:

Zprovoznění provádí servisní technik výrobce zařízení na základě smluvního ošetření.

Součástí zprovoznění je předání veškeré dokumentace a zaškolení obsluhy      

Výrobce si vyhrazuje právo na případné odchylky od TDP, které jsou způsobovány inovačními  zásahy, v zásadě  však  bez ohrožení  kvality  zařízení  a snížení  technických parametrů.