Zařízení pro úpravu vody
ČOV, septiky a jímky
ELPLAST Hradec Králové a.s.

email: info-tu@elplasthk.cz
telefon: +420 733 758 906

Odlučovače tuků

   
Odlučovače tuku OTC slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, nebo i samostatně tam, kde jsou umístněny kuchyňské prostory a je nutno tuky obsažené v odpadní vodě odloučit.Zachycuje spolehlivě tuk vypuštěný z těchto provozů a chrání tak i vlastní čistírnu odpadních vod, či odtokové potrubí do splaškové kanalizace.  
 

Technologie čištění

 
Typ OTC  (např.) 4 je dimenzován na maximální průtok 4 lt/sec.. Přívodní kanalizační potrubí vyúsťuje do kalového prostoru (1), kde se usazují hrubé nečistoty. Splašková voda pak přepadá přes příčnou stěnu do usazovacího prostoru (2), zde dochází ke gravitačnímu odlučování tuku u hladiny. Tukovou vrstvu je nutno pravidelně shrnovat a odebírat. Předčištěná odpadní voda odtéká pod nornou stěnou do výtoku napojeného na odtokovou kanalizaci.