Nádrže válcové samonosné

Jednoduchá montáž

100% vodotěsnost

Minimální stavební pracnost při osazení

Samonosné provedení

Nízká hmotnost

Variabilnost tvaru

Dlouhodobá životnost

Cenová dostupnost

V případě, že Vám nevyhovuje rozměr nebo velikost našich typových výrobků, kontaktujte naši atypickou výrobu na telefonním čísle +420 733 758 906, nebo nám zašlete poptávku s Vašimi požadavky.

Plastové nádrže neboli jímky či žumpy jsou používány k zachycování odpadních vod. Jímky bývají využívány tam, kde nelze využít septik či ČOV a přečištěnou vodu není možné odvádět do kanalizace. Jímky lze také použít pro akumulaci dešťové vody či jiných kapalin.

Varianty produktu

OBJEM [m3] ROZMĚR [m] HMOTNOST [kg]
  průměr x výška  
1 0,95 x 1,5 76
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [m] HMOTNOST [kg]
  průměr x výška  
2 1,35 x 1,5 111
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [m] HMOTNOST [kg]
  průměr x výška  
3 1,65 x 1,5 125
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [m] HMOTNOST [kg]
  průměr x výška  
4 1,95 x 1,5 145
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [m] HMOTNOST [kg]
  průměr x výška  
5 2,20 x 1,5 206
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [m] HMOTNOST [kg]
  průměr x výška  
6 2,40 x 1,5 230
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [m] HMOTNOST [kg]
  průměr x výška  
7 2,60 x 1,5 255
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [m] HMOTNOST [kg]
  průměr x výška  
8 2,40 x 1,9 262
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [m] HMOTNOST [kg]
  průměr x výška  
9 2,40 x 2,00 275
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [m] HMOTNOST [kg]
  průměr x výška  
10 2,65 x 2,0 313
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ

Beztlakové podzemní nádrže z termoplastů jsou určené ke skladování nejrůznějších médií a látek ohrožujících životní prostředí nebo jako součást technologických zařízení. Jsou vyráběny jako hranaté nebo válcové. Nádrže jsou vyrobeny technologií svařováním z desek a konstrukčních prvků z termoplastu a jeho kopolymerů lehčených nadouvadlem nebo z desek extrudovaných. Nádrže jsou vodotěsné dle platných norem.

Typová řada polypropylénových nádrží je určena pro skladování nejrůznějších látek ohrožující životní prostředí při respektování hodnot chemické odolnosti materiálu nádrže. Nádrže jsou dále použitelné jako septiky, žumpy, nádrže čistíren odpadních vod, odlučovačů ropných látek, lapáků tuku a jiných technologických zařízení, jako zásobníky pitné a užitkové vody apod.

Nádrže jsou vhodné pro styk s potravinami, proto je možné v nádržích rovněž skladovat kapaliny a produkty pro potravinářské účely. Použití nádrže vzhledem k chemické odolnosti materiálu (vlastní nádrže, připojovacích trub, armatur apod.) vůči skladovanému médiu je v případě potřeby možné konzultovat s dodavatelem. Nádrže plní funkci akumulace splaškových odpadních vod z domácnosti, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, a dalších objektů. Využití nachází tam, kde nelze přečištěné odpadní vody odvádět do vodoteče, dešťové kanalizace apod. Obsah nádrže je po dosažení maximální hladiny vyvážen a likvidován vhodným způsobem v souladu s platnou legislativou ČR, např. odvozem na městskou ČOV nebo využití v zemědělství.

Nádrže není možné použít pro skladování plynů, hořlavých kapalin a kapalin obsahujících oxidační činidla. Např. koncentrovaná kyselina dusičná, halogeny apod

Polypropylenové nádrže jsou svařeny z konstrukčních desek, obchodního označení kopolymer homogenní, nebo lehčený.

Nádrže jsou vyráběny jako válcové. Nádrže jsou standardně řešeny jako uzavřené s přivařeným plastovým víkem. Vhodnost použití nádrží pro jednotlivé druhy kapalin je dána chemickou odolností materiálu, kterou zaručuje výrobce v atestu. Způsob napojení, nebo propojení nádrží řeší projekt, a je nutno jej konzultovat s výrobcem.

Nádrž je navržena k přenesení dlouhodobého zatížení od zemního tlaku působícího na svislé stěny. Zemní tlak na stěny je uvažován od zásypu hutněným štěrkopískem nebo drceným kamenivem 8/16; q = 6 kNm-2. Zásyp se bude ukládat po vrstvách cca 0,3m, hutněných na 90% pgs. Výška zásypu 1,55 m nad zákl. spárou (-1,52 m). Dále je uvažováno zatížení vnitřním hydrostat. tlakem, působícím na stěny a dno, zatížení působí z hladiny max. 1,5 m nade dnem. Krátkodobě je uvažován stav zcela vypuštěné nádrže po dobu nepřetržitě cca 100 hod. na čištění a případné revize. Na víko nádrže je uvažováno zatížení násypem zeminy o síle 0,4 m a kvazi zatížením působícím na víko a poklop 2,5 kNm-2.

Nádrž bude uložena na základovou spáru, která bude tvořena pevnou deskou betonovou, která musí být navržena, aby přenesla zatížení nádrže. Úroveň hladiny podzemní vody je pod úrovní základové spáry. Hladina podzemní vody se uvažuje pod základovou spárou.

Součastně upozorňujeme, že tento technologický postup je pouze orientační.

Vždy je nutné aby byla zpracována projektová dokumentace a musí být předem konzultován s výrobcem plastových nádrží.

Při zásypu postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách,

proveďte vždy zásyp o vrstvě cca. 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhutněte,

současně se zásypem plňte nádrž vodou tak, aby hladina vody odpovídala výšce zásypu

Dbejte na to, aby zásypová zemina neobsahovala kameny, stavební materiál nebo jiné částice, které by mohly způsobit mechanické poškození nádrže. Pokud nebudete současně napouštět nádrž vodou, může dojít ke zborcení nádrže

Pokud se v místě instalace předpokládá působení přídavného zatížení (např. zatížení způsobené tlakem kol pojíždějících vozidel, základů stavby atd.) nebo je dno nádrže uloženo v hloubce vyšší než maximálně povoleno, je nutné provést další statické zajištění nádrže (např. obetonování) tak, aby zatížení vlastní nádrže nepřekročilo předepsané hodnoty.

Další statické zajištění musí být provedeno dle projektu zpracovaného odborně způsobilou osobou.

Pojezd vozidel přes nádrž a nejbližší okolí je zakázán. Minimální vzdálenost mezi hranou nádrže a koly vozidla nesmí být menší než je hloubka základu.

S polypropylenovými nádržemi je zakázáno manipulovat při teplotách nižších než je 5oC a nebo s vodou uvnitř nádrže. Při nedodržení těchto zásad hrozí vážné poškození nádrže !!!

V případě, kdy je nádrž přechodně uskladňována, je nutno ji uložit na rovnou zpevněnou plochu o rozměru půdorysu uvedené nádrže. V období, kdy hrozí zamrznutí, je nutno provést taková opatření, aby do nádrže nepršelo a nesněžilo.